Uchwała Nr XV/84/12
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie Statutu Miasta Leżajska  

Na podstawie rt. 169 ust. 4   ustawy z   dnia 2   kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i   art. 3   ust. 1, art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22 i   40 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Leżajsku uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala Statut Miasta Leżajska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.    

§   2.   Traci moc uchwała Nr III/18/02 Rady Miejskiej w   Leżajsku z   dnia 30 grudnia 2002 r. w   sprawie Statutu Miasta Leżajska (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 1, poz. 4), Nr XXVIII/185/09 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 49, poz. 1308) i   Nr XI/65/11 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 174, poz. 2532).    

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Ireneusz   Stefański

 


Załącznik do Uchwały Nr XV/84/12    
Rady Miejskiej w   Leżajsku    
z dnia 8   marca 2012 r.  
 

STATUT MIASTA LEŻAJSKA  

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Statut określa:  

1)   ustrój Miasta Leżajska,  

2)   organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w   Leżajsku, komisji Rady Miejskiej w   Leżajsku,  

3)   zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w   Leżajsku,  

4)   zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i   Burmistrza Leżajska oraz korzystania z   nich.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszym Statucie jest mowa o:  

1)   Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Leżajsk,  

2)   Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w   Leżajsku,  

3)   komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w   Leżajsku,  

4)   Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w   Leżajsku,  

5)   Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Leżajska,  

6)   Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miasta Leżajska,  

7)   Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w   Leżajsku,  

8)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym,  

9)   Przewodniczącym obrad – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady lub pisemnie wyznaczonego Wiceprzewodniczącego, a   w przypadku jego nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego najstarszego wiekiem.  

Rozdział II.
MIASTO  

§   3.   1.   Miasto Leżajsk jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.  

2.   Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Miasta, z   mocy ustawy o   samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w   referendum oraz poprzez swe organy.  

§   4.   1.   Miasto położone jest w   Powiecie Leżajskim w   Województwie Podkarpackim i   obejmuje obszar o   powierzchni   20,6   km kw.  

2.   Granice terytorialne Miasta określa mapa w   skali 1: 25.000, stanowiąca załącznik nr 1   do Statutu.  

§   5.   1.   W celu wykonywania swych zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne.  

2.   Burmistrz prowadzi rejestr miejskich jednostek organizacyjnych.  

§   6.   1.   Herbem Miasta jest krzyż jagielloński (podwójny) w   kolorze białym (srebrnym) umieszczony na tarczy herbowej w   kolorze czerwonym, obrysowanej kreską w   kolorze żółtym (złotym), umieszczonej na niebieskim tle w   kształcie owalu. Nad herbem są umieszczone: laska Merkurego (ozdobiona dwoma splecionymi wężami i   skrzydłami, waga, księga - w   kolorze żółtym (złotym). Wzór herbu określa załącznik nr 2   do Statutu.  

2.   Barwy Miasta określa jej flaga, koloru niebieskiego z   herbem miasta umieszczonym pośrodku flagi z   białym (srebrnym) napisem LEŻAJSK na czerwonej szarfie, pod którą znajduje się w   kolorze żółtym (złotym) rok 1397. Wzór flagi określa załącznik nr 3   do Statutu.  

3.   Zasady używania herbu i   barw Miasta oraz insygniów władz określa Rada w   odrębnej uchwale.  

§   7.   Siedzibą organów Miasta jest miejscowość Leżajsk.  

Rozdział III.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY  

§   8.   1.   Rada jest organem stanowiącym i   kontrolnym w   Mieście.  

2.   Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.  

§   9.   Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w   zakresie, w   jakim wykonuje on uchwały Rady. Burmistrz i   komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.  

§   10.   1.   Rada powołuje następujące stałe komisje:  

1)   Rewizyjną,  

2)   Gospodarki i   Budżetu,  

3)   Oświaty, Kultury i   Spraw Społecznych,  

4)   Porządku Publicznego i   Ochrony Środowiska.  

2.   Radny może być członkiem najwyżej 2   komisji stałych.  

3.   W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i   zakres działania.  

§   11.   1.   Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i   prowadzi jej obrady.  

2.   Ze swojego grona Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego i   dwóch Wiceprzewodniczących. Rada nowej kadencji dokonuje wyboru Przewodniczącego na pierwszej sesji.  

3.                 Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:  

1)   określenie daty, godziny i   miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,  

2)   przygotowanie projektu porządku obrad,  

3)   dokonanie otwarcia sesji,  

4)   powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.  

4.                 Projekt porządku obrad, o   którym mowa w   ust. 3   pkt 2   powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji, o   stanie Miasta.  

§   12.   Przewodniczący Rady, a   w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w   szczególności:  

1)   zwołuje sesje Rady,  

2)   przewodniczy obradom,  

3)   zarządza i   przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,  

4)   podpisuje uchwały Rady.  

§   13.   W przypadku odwołania z   funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swojej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.  

§   14.   Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w   razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.  

§   15.   Pod nieobecność Przewodniczącego, jego zadania wykonuje właściwy Wiceprzewodniczący.  

§   16.   1.   Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z   ramienia Rady prace komisji Rady.  

2.   Podziału zadań w   zakresie, o   jakim mowa w   ust. 1   dokonuje Przewodniczący Rady.  

§   17.   Obsługę Rady zapewnia pracownik Urzędu, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady   .  

Rozdział IV.
TRYB PRACY RADY  

1.   SESJE RADY  

§   18.   Rada obraduje na sesjach i   rozstrzyga w   drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w   ustawie o   samorządzie gminnym oraz w   innych ustawach, a   także w   przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.  

§   19.   1.   Rada odbywa sesje zwyczajne z   częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2.   Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w   planie pracy Rady.  

3.   Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w   planie, ale zwołane w   zwykłym trybie.  

2.   PRZYGOTOWANIE SESJI  

§   20.   1.   Sesje przygotowuje Przewodniczący, który może w   tej sprawie zasięgać opinii Wiceprzewodniczących Rady oraz przewodniczących komisji stałych.  

2.   Przygotowanie sesji obejmuje:  

1)   ustalenie porządku obrad,  

2)   ustalenie czasu i   miejsca obrad,  

3)   zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w   tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.  

3.   Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, a   w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący.  

4.   O terminie, miejscu i   proponowanym porządku sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7   dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w   inny skuteczny sposób.  

5.   Powiadomienie wraz z   materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i   sprawozdania z   wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.  

6.   W razie niedotrzymania terminów, o   których mowa w   ust. 4   i 5,   Rada może postanowić o   odroczeniu sesji. Wniosek o   odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed zgłoszeniem ewentualnej propozycji zmiany porządku obrad. Termin odbycia sesji ustala Przewodniczący.  

7.   Zawiadomienie o   terminie, miejscu i   przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez informację na tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Urzędu, w   terminach, o   których mowa w   ust. 4   i 5.  

8.   Terminy, o   których mowa w   ust. 4   i 5,   rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i   nie obejmują dnia odbywania sesji.  

§   21.   1.   Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.  

2.   W sesjach Rady uczestniczy - z   głosem doradczym - Burmistrz oraz Sekretarz i   Skarbnik Miasta.  

3.   Do udziału w   sesjach Rady mogą zostać zobowiązani przez Burmistrza pracownicy Urzędu oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.  

3.   PRZEBIEG SESJI  

§   22.   Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i   organizacyjnej w   przygotowaniu i   odbyciu sesji.  

§   23.   Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.  

§   24.   Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w   przypadkach przewidzianych w   przepisach powszechnie obowiązującego prawa.  

§   25.   1.   Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.  

2.   Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o   przerwaniu sesji i   kontynuowaniu obrad w   innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.  

3.   O przerwaniu sesji, w   trybie przewidzianym w   ust. 2,   Rada może postanowić w   szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał   .  

4.   Fakt przerwania obrad odnotowuje się w   protokole.  

§   26.   Kolejne sesje Rady zwoływane są w   terminach ustalanych w   planie pracy Rady lub w   terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.  

§   27.   1.   Rada może rozpocząć obrady tylko w   obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.  

2.   Gdy liczba radnych obecnych w   miejscu odbywania posiedzenia Rady spadanie poniżej połowy składu, Przewodniczący Rady wyznacza termin kolejnego posiedzenia   .  

3.   Imiona i   nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w   protokole.  

§   28.   1.   Sesję otwiera, prowadzi i   zamyka Przewodniczący Rady.  

2.   W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w   ust. 1   wykonuje Wiceprzewodniczący Rady wyznaczony pisemnie przez Przewodniczącego, a   w przypadku jego nie wyznaczenia, Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.  

3.   Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać sekretarza obrad i   powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o   podobnym charakterze.  

§   29.   1.   Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram   .... sesję Rady Miejskiej w   Leżajsku".  

2.   Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.  

§   30.   Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o   ewentualny wniosek w   sprawie zmiany porządku obrad.  

§   31.   Porządek obrad obejmuje w   szczególności:  

1)   przyjęcie protokołu z   obrad poprzedniej sesji,  

2)   sprawozdanie z   pracy Burmistrza w   okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z   wykonania uchwał Rady   ,  

3)   rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,  

4)   wolne wnioski, zapytania i   informacje.  

§   32.   1.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   § 31 pkt 2,   składa Burmistrz. Sprawozdanie może uzupełnić jego Zastępca.  

2.   Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub ich zastępcy.  

§   33.   1.   Zapytania są kierowane do Burmistrza.  

2.   Zapytania dotyczą spraw gminnej wspólnoty o   zasadniczym charakterze.  

3.   Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jego przedmiotem.  

4.   Odpowiedzi na zapytanie udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.  

5.   W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny składający zapytanie może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o   nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.  

6.   W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi, odpowiedź zostanie udzielona zadającemu pytanie, pisemnie, w   terminie do 14 dni od złożenia zapytania.  

§   34.   Zapytania składa się również w   sprawach aktualnych problemów Miasta, także w   celu uzyskania informacji o   konkretnym stanie faktycznym.  

§   35.   1.   Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i   zamykając dyskusje nad każdym z   punktów.  

2.   Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w   uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.  

3.   Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.  

4.   Przewodniczący Rady może zabierać głos w   każdym momencie obrad.  

5.   Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.  

§   36.   1.   Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a   zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w   sesji.  

2.   Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i   czasu trwania ich wystąpień, a   w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".  

3.   Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w   sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady zwraca radnemu uwagę na konieczność właściwego zachowania, a   gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w   protokole.  

4.   Postanowienia ust. 2   i 3   stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i   do publiczności.  

5.   Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.  

§   37.   Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w   toku obrad, informując o   tym Radę.  

§   38.   1.   Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w   sprawie wniosków natury formalnej, w   szczególności dotyczących:  

1)   stwierdzenia quorum,  

2)   zmiany porządku obrad,  

3)   ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,  

4)   zamknięcia listy mówców lub kandydatów,  

5)   zakończenia dyskusji i   podjęcia uchwały,  

6)   zarządzenia przerwy,                

7)   odesłania projektu uchwały do komisji,  

8)   przeliczenia głosów,  

9)   przestrzegania regulaminu obrad.  

2.   Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i   jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.  

§   39.   1.   Sprawy osobowe Rada rozpatruje w   obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej. Nie dotyczy to zakazu głosowania przez zainteresowanego w   jego sprawie  

2.   Postanowienie ust. 1   nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.  

§   40.   1.   Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W   razie potrzeby zarządza przerwę w   celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w   czasie debaty wniosków, a   jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w   rozpatrywanym dokumencie.  

2.   Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.  

3.   Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w   celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o   sposobie lub porządku głosowania.  

§   41.   1.   Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę:  
"Zamykam .... sesję Rady Miejskiej w   Leżajsku".  

2.   Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.  

3.   Postanowienie ust. 2   dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.  

§   42.   1.   Burmistrz i   Rada są związani uchwałą od chwili jej podjęcia.  

2.   Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w   drodze odrębnej uchwały.  

3.   Postanowienia ust. 2   nie stosuje się w   odniesieniu do oczywistych omyłek.  

§   43.   Do wszystkich osób pozostających w   miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w   którym sesja się odbywa.  

§   44.   1.   Pracownik Urzędu, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady, sporządza z   każdej sesji protokół.  

2.   Przebieg sesji utrwala się dźwiękowo (fonicznie) na nośniku elektronicznym. Nagranie przechowuje się do czasu przyjęcia przez Radę protokołu z   poprzedniej sesji.  

§   45.   1.   Protokół z   sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.  

2.   Protokół z   sesji powinien w   szczególności zawierać:  

1)   numer, datę i   miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i   zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i   nazwisko przewodniczącego obrad i   protokolanta,  

2)   stwierdzenie prawomocności posiedzenia,  

3)   odnotowanie przyjęcia protokołu z   poprzedniej sesji,  

4)   ustalony porządek obrad,  

5)   przebieg obrad, a   w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a   nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,  

6)   przebieg głosowania z   wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i   "wstrzymujących",  

7)   podpis Przewodniczącego obrad i   osoby sporządzającej protokół.  

3.                 Protokół po jego sporządzeniu i   podpisaniu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu.  

§   46.   1.   W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o   ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i   przesłuchaniu nagrania z   przebiegu sesji.  

2.   Poprawki lub uzupełnienia mogą stanowić wyłącznie załączniki do protokołu, bez jego przeróbek.  

§   47.   1.   Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i   inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady   .  

2.   Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w   ciągu 5   dni od dnia zakończenia sesji.  

3.   Wyciągi z   protokołu z   sesji oraz kopie uchwał doręcza się tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań wynikających z   tych dokumentów.  

§   48.   Obsługę biurową sesji, w   uzgodnieniu z   Przewodniczącym Rady, sprawuje pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady.  

4.   UCHWAŁY  

§   49.   1.   Uchwały są sporządzone w   formie odrębnych dokumentów.  

2.   Przepis ust. 1   nie dotyczy postanowień proceduralnych.  

§   50.   1.   Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić Burmistrz, Komisje Rady oraz grupa co najmniej 3   radnych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.  

2.   Projekt uchwały powinien określić w   szczególności:  

1)   tytuł uchwały,  

2)   podstawę prawną,  

3)   postanowienia merytoryczne,  

4)   w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,  

5)   określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i   złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,  

6)   ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w   życie uchwały,  

7)   ewentualne uzasadnienie.  

3.   Projekt uchwały wraz z   ewentualnym uzasadnieniem, powinien być przedłożony Przewodniczącemu Rady   .  

§   51.   Uchwały Rady powinny być zredagowane w   sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w   ich powszechnym znaczeniu. W   projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z   języków obcych i   neologizmami.  

§   52.   Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w   uzgodnieniu lub w   porozumieniu z   organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały.  

§   53.   Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady.  

§   54.   Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w   rejestrze uchwał i   przechowuje wraz z   protokołami sesji Rady.  

5.   PROCEDURA GŁOSOWANIA  

§   55.   W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.  

§   56.   1.   Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.  

2.   Głosowanie jawne zarządza i   przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i   "wstrzymujące się", sumuje je i   porównując z   listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w   protokole sesji.  

3.   Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć Wiceprzewodniczących Rady lub pracownika zatrudnionego na stanowisku d.s. obsługi Rady.  

4.   Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.  

§   57.   1.   W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a   samo głosowanie przeprowadza wybrana z   grona Rady Komisja Skrutacyjna z   wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.  

2.   Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.  

3.   Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.  

4.   Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.  

5.   Treść podjętej w   wyniku tajnego głosowania uchwały, odczytuje Przewodniczący obrad.  

6.   Karty z   oddanymi głosami i   protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.  

§   58.   1.   Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i   ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w   taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a   wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.  

2.   W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z   wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.  

3.   W przypadku głosowania w   sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z   nich czy zgadza się kandydować. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej i   zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący obrad zarządza wybory.  

4.   Przepis ust. 3   nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.  

§   59.   1.   Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o   podjęcie uchwały w   danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o   odrzucenie tego wniosku (wniosków), w   pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o   odrzucenie wniosku (wniosków) o   podjęcie uchwały.  

2.   Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z   tym, że w   pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o   innych poprawkach.  

3.   W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.  

4.   W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w   ust. 2.  

5.   Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.  

6.   Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w   ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w   całości ze zmianami wynikającymi z   poprawek wniesionych do projektu uchwały.  

7.   Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o   jakim mowa w   ust. 6   na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.  

8.   Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a   zarazem tej połowie najbliższą.  

9.   Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1   ważnie oddanych głosów.  

10.                 Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o   1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.  

6.   KOMISJE RADY  

§   60.   1.   Komisje stałe działają zgodnie z   rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.  

2.   Rada może nakazać komisjom dokonanie w   planie pracy stosownych zmian.  

§   61.   1.   Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, którym przewodniczy jeden z   przewodniczących komisji uczestniczących we wspólnym posiedzeniu, zgodnie z   decyzją członków Komisji.  

2.   Komisje Rady mogą podejmować współpracę z   odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a   nadto z   innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.  

3.   Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i   przekazują je Radzie.  

4.   Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący koordynujący pracę komisji Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji i   nakazać złożenie Radzie sprawozdania.  

§   62.   Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez Radę, lub zastępca przewodniczącego komisji.  

§   63.   1.   Komisje pracują na posiedzeniach.  

2.   Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o   posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.  

§   64.   1.   Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z   działalności komisji.  

2.   Przepis ust. 1   stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.  

§   65.   Opinie i   wnioski komisji uchwalane są w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w   obecności co najmniej połowy składu komisji.  

§   66.   Zadania Komisji Gospodarki i   Budżetu obejmują całokształt spraw budżetowych, działalności gospodarczej i   komunalnej w   Mieście i   mienia komunalnego, a   w szczególności:  

1)   ostateczne opiniowanie budżetu na dany rok,  

2)   opiniowanie zmian do budżetu przekazywanych w   trakcie roku przez Burmistrza,  

3)   opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw gospodarczych i   komunalnych.  

§   67.   Zadania Komisji Oświaty, Kultury i   Spraw Społecznych obejmują w   szczególności:  

1)   opiniowanie spraw dotyczących ochrony zdrowia i   pomocy społecznej,  

2)   opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania gimnazjum, szkół podstawowych i   przedszkoli miejskich,  

3)   opiniowanie spraw dotyczących kultury, kultury fizycznej, sportu i   rekreacji na terenie Miasta,  

4)   opiniowanie dochodów i   wydatków budżetowych ujętych w   projektach uchwał w   zakresie swojej działalności.  

§   68.   Zadania Komisji Porządku publicznego i   Ochrony Środowiska obejmują całokształt spraw związanych z   ochroną bezpieczeństwa, porządku publicznego Miasta, praw i   wolności jego mieszkańców oraz ochroną środowiska, a   w szczególności:  

1)   rozpatrywanie i   przyjmowanie informacji w   zakresie bezpieczeństwa publicznego,  

2)   współpracę z   organami ścigania i   wymiaru sprawiedliwości w   zakresie przestrzegania ładu i   porządku publicznego,  

3)   opiniowanie spraw z   zakresu; zaopatrzenia w   wodę, kanalizacji, usuwania i   oczyszczania ścieków, utrzymania czystości, wysypisk i   utylizacji odpadów komunalnych także zaopatrzenia w   energię elektryczną, cieplną i   gaz.  

§   69.   Zakres działania komisji doraźnych określa uchwała o   ich powołaniu.  

7.   RADNI  

§   70.   1.   Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i   posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.  

2.   Radny przed odbyciem sesji lub w   ciągu 7   dni od jej daty, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, informując Przewodniczącego Rady o   przyczynie nieobecności   .  

3.   Zapisy ust. 2   dotyczą również posiedzeń Komisji, w   tym przypadku o   przyczynie nieobecności członek Komisji informuje Przewodniczącego Komisji, a   Przewodniczący Komisji Przewodniczącego Rady.  

§   71.   1.   W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o   rozwiązanie z   nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.  

2.   Komisja przedkłada swoje ustalenia i   propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.  

3.   Przed podjęciem uchwały w   przedmiocie wskazanym w   ust. 1   Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.  

§   72.   Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Przewodniczącego Rady we wszystkich sprawach związanych z   pełnieniem przez nich funkcji radnego.  

§   73.   Status prawny radnego regulują odrębne przepisy.  

8.   WSPÓLNE SESJE Z   RADAMI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

§   74.   1.   Rada może odbywać wspólne sesje z   radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w   szczególności dla rozpatrzenia i   rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.  

2.   Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.  

3.   Zawiadomienie o   wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.  

§   75.   1.   Koszty wspólnej sesji ponoszą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego.  

2.   Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.  

Rozdział V.
ZASADY I   TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

1.   ORGANIZACJA KOMISJI REWIZYJNEJ  

§   76.   1.   Komisja Rewizyjna składa się z   Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków.  

2.   Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.  

3.   Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

§   77.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i   prowadzi jej obrady. W   przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.  

§   78.   1.   Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w   jej działaniach w   sprawach, w   których może powstać podejrzenie o   ich stronniczość lub interesowność.  

2.   W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

3.   O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Przewodniczący Rady.  

2.   ZASADY KONTROLI  

§   79.   1.   Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych pod względem:  

1)   legalności,  

2)   gospodarności,  

3)   rzetelności,  

4)   celowości,  

5)   zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.  

2.   Komisja Rewizyjna bada w   szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w   tym wykonanie budżetu Miasta.  

§   80.   Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w   zakresie i   formach wskazanych w   uchwałach Rady.  

§   81.   Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:  

1)   kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,  

2)   problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z   zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w   jego działalności,  

3)   sprawdzające - podejmowane w   celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w   toku postępowania danego podmiotu.  

§   82.   1.   Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w   zakresie ustalonym w   jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.  

2.   Rada może podjąć decyzję w   sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o   jakim mowa w   ust. 1.  

§   83.   Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 14 dni roboczych, a   kontrole problemowa i   sprawdzająca - nie dłużej niż 3   dni robocze.  

§   84.   1.   Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w   szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).  

2.   Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a   także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.  

3.   Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i   przedmiotu kontroli.  

4.   Uchwały Rady, o   których mowa w   ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.  

5.   Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w   każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i   kontroli problemowych oraz sprawdzających.  

§   85.   1.   Postępowanie kontrolne przeprowadza się w   sposób umożliwiający bezstronne i   rzetelne ustalenie stanu faktycznego w   zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i   ocenę kontrolowanej działalności według ustalonych kryteriów.  

2.   Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w   toku postępowania kontrolnego.  

3.   Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z   prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w   szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i   oświadczenia kontrolowanych.  

3.   TRYB KONTROLI  

§   86.   1.   Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna lub zespoły kontrolne, składające się co najmniej z   dwóch członków Komisji.  

2.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.  

3.   Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.  

4.   Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o   których mowa w   ust. 3   oraz dowody osobiste.  

§   87.   1.   W razie powzięcia w   toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o   tym kierownika kontrolowanej jednostki i   Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.  

2.   Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o   tym Przewodniczącego Rady.  

3.   Osoby zawiadomione w   trybie ust. 1   i 2   mają prawny obowiązek zgłoszenia organom wymiaru sprawiedliwości udokumentowanych faktów popełnienia przestępstwa.  

§   88.   1.   Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i   środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.  

2.   Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w   szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i   materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i   pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.  

3.   Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o   których mowa w   ust. 1   i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.  

4.   Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i   pisemnych wyjaśnień, także w   przypadkach innych, niż określone w   ust. 3.  

§   89.   1.   Czynności kontrolne wykonywane są w   miarę możliwości w   dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.  

2.   Czynności kontrolne wykonuje się w   siedzibie podmiotu kontrolowanego.  

§   90.   1.   Kontrolujący sporządzają z   przeprowadzonej kontroli - w   terminie 7   dni od daty jej zakończenia -protokół pokontrolny, obejmujący:  

1)   nazwę i   adres kontrolowanego podmiotu,  

2)   imię i   nazwisko kontrolującego (kontrolujących),  

3)   daty rozpoczęcia i   zakończenia czynności kontrolnych,  

4)   określenie przedmiotowego zakresu kontroli i   okresu objętego kontrolą,  

5)   imię i   nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,  

6)   przebieg i   wynik czynności kontrolnych, a   w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w   działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w   protokole,  

7)   datę i   miejsce podpisania protokołu,  

8)   podpisy kontrolującego (kontrolujących) i   kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o   odmowie podpisania protokołu z   podaniem przyczyn odmowy.  

2.   Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w   wyniku kontroli.  

§   91.   1.   W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w   terminie 3   dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.  

2.   Wyjaśnienia, o   których mowa w   ust. 1   składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

§   92.   1.   Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i   jej wyników.  

2.   Uwagi, o   których mowa w   ust. 1   składa się w   terminie 7   dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.  

§   93.   Protokół pokontrolny sporządza się w   trzech egzemplarzach, które - w   terminie 3   dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i   kierownik kontrolowanego podmiotu.  

4.   PLANY PRACY I   SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

§   94.   1.   Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w   terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.  

2.   Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:  

1)   terminy odbywania posiedzeń,  

2)   terminy i   wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.  

3.   Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania  
kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.  

§   95.   1.   Komisja Rewizyjna składa Radzie - najpóźniej w   terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w   roku poprzednim.  

2.   Sprawozdanie powinno zawierać:  

1)   liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i   czas przeprowadzonych kontroli,  

2)   wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w   toku kontroli,  

3)   wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,  

4)   wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z   najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z   tych kontroli,  

5)   ocenę wykonania budżetu Miasta za rok ubiegły oraz wniosek w   sprawie absolutorium.  

3.   Poza przypadkiem określonym w   ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po  
podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i   termin złożenia sprawozdania.  

5.   POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ  

§   96.   1.   Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z   zatwierdzonym planem pracy oraz w   miarę potrzeb.  

2.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w   formie pisemnej.  

3.   Posiedzenia, o   których mowa w   ust. 2, mogą być zwoływane z   własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a   także na pisemny umotywowany wniosek:  

1)   Przewodniczącego Rady,  

2)   nie mniej niż 5   radnych.  

4.                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:  

1)   radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,  

2)   inne osoby w   charakterze biegłych lub ekspertów.  

5.   Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w   posiedzeniu.  

§   97.   Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w   obecności co najmniej połowy składu Komisji w   głosowaniu jawnym.  

§   98.   Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.  

§   99.   1.   Komisja Rewizyjna może korzystać z   porad, opinii i   ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w   zakresie związanym z   przedmiotem jej działania.  

2.   W przypadku określonym w   ust. 1, jeżeli zachodzi potrzeba zawarcia odrębnej umowy i   dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu miasta, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej Burmistrza do zawarcia stosownej umowy w   imieniu Miasta.  

§   100.   1.   Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po podjęciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w   wykonywaniu funkcji kontrolnej z   innymi komisjami Rady, w   zakresie ich właściwości rzeczowej.  

2.   Współdziałanie może polegać w   szczególności na wymianie uwag, informacji i   doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.  

3.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o   oddelegowanie w   skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w   zakresie tematyki objętej kontrolą.  

4.   Do członków innych komisji uczestniczących w   kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.  

5.   Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w   celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.  

§   101.   Komisja Rewizyjna może występować do organów Miasta w   sprawie wniosków o   przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.  

Rozdział VI.
ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH  

§   102.   Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.  

§   103.   1.   Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w   nim udziału przez co najmniej 4   radnych.  

2.   Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.  

3.   W zgłoszeniu podaje się:  

1)   nazwę klubu,  

2)   listę członków,  

3)   imię i   nazwisko przewodniczącego klubu.  

4.                 W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o   tym Przewodniczącego Rady.  

§   104.   1.   Kluby działają wyłącznie w   ramach Rady.  

2.   Wykaz Klubów i   ich dokumentacja prowadzone są na stanowisku ds. obsługi Rady.  

§   105.   1.   Kluby działają w   okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z   rozwiązaniem klubów.  

2.   Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w   obecności co najmniej połowy członków klubu.  

3.   Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 4   radnych.  

§   106.   Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.  

§   107.   1.   Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.  

2.   Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Miasta.  

3.   Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.  

4.   Postanowienie ust. 3   dotyczy także zmian regulaminów.  

§   108.   1.   Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i   opiniodawcze w   zakresie organizacji i   trybu działania Rady.  

2.   Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.  

§   109.   Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w   zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.  

Rozdział VII.
ZASADY DOSTĘPU I   KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z   DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I   BURMISTRZA  

§   110.   Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w   ustawach.  

§   111.   Protokoły z   posiedzeń Rady i   Komisji podlegają udostępnieniu po ich sporządzeniu i   podpisaniu, zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem   .  

§   112.   1.   Dokumenty z   zakresu działania Rady i   Komisji udostępnia się w   komórce Urzędu zajmującej się obsługą Rady, w   dniach i   godzinach pracy Urzędu.  

2.   Dokumenty z   zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w   Referacie Organizacyjnym Urzędu, w   dniach i   godzinach pracy Urzędu.  

§   113.   Realizacja uprawnień określonych w   § 111 i   112 może się odbywać wyłącznie w   Urzędzie i   w asyście pracownika Urzędu.  

§   114.   Uprawnienia określone w   § 111 i   112 nie znajdują zastosowania:  

1)   w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności,  

2)   gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,  

3)   w odniesieniu do spraw indywidualnych z   zakresu administracji publicznej.  

Rozdział VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   115.   Statut wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


Załącznik Nr 1    
do Statutu Miasta Leżajska  
 

 


Załącznik Nr 2    
do Statutu Miasta Leżajska  
 

HERB MIASTA LEŻAJSKA  

Na niebieskim tle w   kształcie owalu umieszczona jest tarcza herbowa w   kolorze czerwonym, obrysowana kreską w   kolorze żółtym (złotym).  

Na tarczy umieszczony jest krzyż jagielloński (podwójny) w   kolorze białym (srebrnym).  

Nad herbem są umieszczone: laska Merkurego (ozdobiona dwoma splecionymi wężami i   skrzydłami, waga, księga - w   kolorze żółtym (złotym).  

PIECZĘĆ  

W okręgu na stylizowanej tarczy herb Miasta Leżajska, w   otoku napis:  

1.   Rada Miejska w   Leżajsku.  

2.   Burmistrz Leżajska.  


Załącznik Nr 3    
do Statutu Miasta Leżajska