Uchwała Nr XLII/294/2014
Rady Powiatu Łańcuckiego

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zespół Placówek Oświatowych w   Łańcucie  

Na podstawie art. 12 pkt 7   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2013 r. poz. 595 z   późn. zm.), § 64 ust. 1   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 12 maja 2011 r. w   sprawie rodzajów i   szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i   młodzieży w   tych placówkach oraz wysokości i   zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w   tych placówkach (Dz. U. z   2011 r. Nr 109 poz. 631),  

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:  

§   1.   Ustala się wysokość opłat za korzystanie z   miejsc noclegowych w   Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w   Łańcucie wchodzącym w   skład Zespołu Placówek Oświatowych w   Łańcucie:  

 

Lp.  

Rodzaj usługi (standard pokoju)  

Nazwa odbiorcy  

Cena brutto od osoby za dobę  

Cena brutto ze zniżką 25% od osoby za dobę  

Korzystanie z   bielizny pościelowej schroniska (jednorazowy koszt prania)  

1  

Pokój 4   osobowy (bez łazienki)  

Dzieci, młodzież szkolna i   akademicka, nauczyciele (także emerytowani), opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i   akademickiej  

20,00 zł  

15,00 zł  

6,00 zł  

2  

Pokój 4   osobowy (bez łazienki)  

Dzieci do lat 6  

10,00 zł  

 

6,00 zł  

3  

Pokój 4   osobowy (bez łazienki)  

Pozostali obywatele polscy  

25,00 zł  

18,75 zł  

6,00 zł  

4  

Pokój 4   osobowy (bez łazienki)  

Obcokrajowcy posiadający legitymację lub kartę gościnną IYHF – juniorzy  

30,00 zł  

 

6,00 zł  

5  

Pokój 4   osobowy (bez łazienki)  

Obcokrajowcy posiadający legitymację lub kartę gościnną IYHF - seniorzy  

35,00 zł  

 

6,00 zł  

6  

Usługi inne  

Osoby korzystające z   pomieszczeń schroniska w   godz. 10-17 bez prawa wstępu do pomieszczeń noclegowych  

5,00 zł  

 

 

§   2.   Do 25% zniżki są uprawnieni członkowie PTSM z   ważną legitymacją PTSM, posiadacze Złotej Odznaki PTSM, posiadacze Odznaki „Zasłużony Działacz Turystyki” oraz Odznaki za Zasługi dla Turystyki.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2014 r. i   podlega ogłoszeniu w   Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

PRZEWODNICZĄCY  

Rady Powiatu Łańcuckiego  

Stanisław PANEK